śmieci2

„Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa” (Wemer Heisenberg), czyli ustawa „śmieciowa” w natarciu..

Czy w Polsce jest jeszcze ktoś, kto nie słyszał o ustawie „śmieciowej” ? A czy wszyscy Ci, którzy śledzą na bieżąco newsy na temat śmieciowej rewolucji, znają przepisy powyższej ustawy dotyczące zadań gmin w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach, obowiązków właścicieli nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami?

Jeżeli nie, to zachęcam do przeczytania poniższego artykułu, który pozwoli zrozumieć założenia w/w ustawy, a także prawa i obowiązki z niej wynikające.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z treścią przepisu art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. Gminy w szczególności ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Takie są założenia Ustawy, a jak to wygląda w rzeczywistości? Wystarczy spojrzeć na własne podwórko, aby ocenić czy gmina spełnia ustawowe założenia.

Z doniesień prasowych wiemy, że bywa różnie.

Idąc dalej, wskazać należy rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje tylko na terenie danej gminy. Regulamin ten określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo i obowiązek znać ten regulamin.

Zgodnie z treścią przepisu art. 5 ust. 1 pkt. 1 powyższej Ustawy, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku, m. in. przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy obowiązki te przejmie gmina, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie w/w odpadami. Nadzór nad realizacją tych obowiązków sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku zaś stwierdzenia niewykonania tego obowiązku, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyda decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.

Właściciele nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Rada gminy określi w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa wyżej. Rada gminy zastosuje niższe stawki opłat jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, lub w przypadku nieruchomości nie zamieszkanych przez mieszkańców, za każdy miesiąc w którym powstały odpady komunalne.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość lub ilość zużytej wody w danej nieruchomości lub powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie uchwały rady gminy.

W przypadku nieruchomości niezamieszkanych przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej na podstawie uchwały rady gminy. Rada gminy uchwałą ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Rada gminy określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.

Wskazać również należy, że na podstawie przepisu art. 6l ust. 1 w/w Ustawy, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Warto również zauważyć, że w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z zapowiedzią Wojewódzkiego Inspektoratu ochrony Środowiska w Warszawie od 16 lipca br. do końca października ruszą kontrole gmin pod kątem praktycznego przestrzegania przepisów powyższej Ustawy. Inspekcje dotrą zarówno do gmin miejskich, wiejskich oraz mieszanych. Inspektorzy zbadają  również, czy gminy kontrolują przedsiębiorców świadczących usługi wywozu śmieci pod kątem spełnienia przez nich wymogów prawnych.

Autor

Karolina Krupińska

Źródła:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)

- Dziennik Gazeta Prawna Nr 127 z dnia 03.07.2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three × 5 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>