DSC_00899

Skuteczność wypowiedzenia stosunku pracy z nauczycielem w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia

W dniu 26 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, w składzie 7 Sędziów, uchwalił: „Złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu (art. 73 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) nie stanowi przeszkody do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 tej Ustawy.”

Do podjęcia powyższej Uchwały doszło w sprawie o sygnaturze akt I PK 227/12, na skutek przekazania do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego powyższego zagadnienia prawnego.

Zgodnie z treścią Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r., zasadniczą przyczyną i celem przekazania sformułowanego zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego była potrzeba usunięcia występujących rozbieżności orzecznictwa najwyższej instancji sądowej w przedmiocie ochrony trwałości nauczycielskiego stosunku pracy przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem w okresie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, spowodowanej między innymi korzystaniem z urlopu dla poratowania zdrowia.

Do tej pory orzecznictwo nie było tak jednoznaczne w tej kwestii. Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 1995 r., I PRN 83/95 złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia w określonym terminie nie stanowi przeszkody do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela „przed terminem wskazanym jako początek urlopu”, ponieważ udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia może być przedmiotem roszczenia nauczyciela jedynie w okresie trwania stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 2006 r., I PK 47/06). Jednak zgodnie z treścią wyroków Sądu Najwyższego z dnia 19 września 1996 r., I PRN 70/96 (OSNP 1997 nr 7, poz. 113; 21 października 2003 r., I PK 519/02 (OSNP 2004 nr 19, poz. 337) i 19 kwietnia 2012 r., II PK 204/11), nauczycielowi spełniającymi wymagania określone w art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela przysługuje pełna ochrona trwałości stosunku pracy w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, z wyjątkiem sytuacji gdy dochodzi do całkowitej likwidacji szkoły. Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia jest zatem bezwzględnym i nieograniczonym prawem podmiotowym nauczyciela, z czego wynikać powinien zakaz rozwiązywania nauczycielskich stosunków pracy po złożeniu wniosku o udzielenie w/w urlopu lub w okresie korzystania z niego.

Wskazać jednak należy, w ślad za Sądem Najwyższym, że: „obecność lub nieobecność nauczyciela w pracy w terminach dokonywania wypowiedzeń nauczycielskich stosunków pracy z przyczyn wymuszających zwolnienie z pracy, określonych w art. 20  ust. 1 pkt. 1 lub 2 Karty Nauczyciela nie jest usprawiedliwionym kryterium wyboru  nauczycieli do zwolnienia z pracy, które miałoby zależeć wyłącznie od obecności lub nieobecności w pracy w terminach dokonywania koniecznych wypowiedzeń stosunków pracy (najpóźniej do końca maja danego roku kalendarzowego), ze względu na wymagany trzymiesięcznym okres wypowiedzenia stosunku pracy”.

Podkreślić należy, że obrona przed wymuszonymi zwolnieniami z pracy z przyczyn podanych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela polegająca na korzystaniu ze zwolnień lekarskich lub składaniu wniosków o urlopy dla poratowania zdrowia, pozyskanych w okresie lub przed upływem możliwego jedynie z końcem roku szkolnego wypowiadania nauczycielskich stosunków pracy, mogłaby doprowadzić do paraliżu organizacji pracy szkół.

Sąd Najwyższy w przytoczonym postanowieniu, zwrócił uwagę również na stosunkowo nieskomplikowane procedury związane z uzyskaniem nauczycielskich urlopów dla poratowania zdrowia, które wymagają przedłożenia jedynie ogólnikowego, bez uzasadnienia orzeczenia lekarza pierwszego kontaktu. W obawie zatem przed masowymi urlopami dla poratowania zdrowia na coraz trudniejszym rynku pracy nauczycieli, Ustawodawca uznał, że złożenie wniosku o taki urlop lub korzystanie z niego, nie stanowi przeszkody do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 Karty Nauczyciela.

Autor

Karolina Krupińska

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 × five =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>