DSC_00817

UWAGA ! Wchodzi w życie zmiana Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Dnia 13 lipca 2013 r. wejdzie w życie Ustawa nowelizująca Ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym albo przez dziennego opiekuna będzie obowiązany przedstawić, w formie oświadczenia lub zaświadczenia, następujące dane:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka;

2) imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile je posiadają;

5) miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców - o ile pracują lub pobierają naukę;

6) dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;

7) dane o wysokości dochodów rodziców – w przypadku ubiegania się przez rodziców o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od wysokości dochodów.

Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy oraz podmiot zatrudniający dziennego opiekuna będą mogły przetwarzać dane, o których mowa wyżej, wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki.

Zgodnie z treścią przepisu art. 25 Ustawy o zmianie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw, żłobek oraz klub dziecięcy będą mogły być prowadzone w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne. Spełnienie powyższych wymagań, potwierdzone zostanie pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, który wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr. Po zmianach rejestr zawierać będzie:

1)    nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2)    numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

3)    miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

4)    liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym.

Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy zobowiązane są przekazać w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie znowelizowanej Ustawy wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego dane dotyczące liczby miejsc dla dzieci.

Warto również zauważyć, że adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy nie podlega ujawnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, jeżeli jest inny niż adres prowadzenia przez tę osobę żłobka lub klubu dziecięcego.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

13 − two =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>