red-42254_640

„Cierpienie w procentach”, czyli ile jest warte nasze życie i zdrowie…

Dnia 1 lipca 2013 roku weszło w życie długo oczekiwane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2013r., w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego, które za podstawę ma art. 67k ust. 11 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zwana dalej PrPacjentU.

Tabele zaprezentowane w powyższym Rozporządzeniu ukazują ile warte w procentach jest cierpienie polskiego obywatela oraz, że czasami nie każdy procent naszego zdrowia jest wart choćby symbolicznej złotówki.

Tabela przedstawiona w § 2 powyższego Rozporządzenia Ministra Zdrowia, odnosi się do wysokości świadczenia w przypadku zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta i prezentuje się w sposób następujący:

Lp. Element Waga[%] Maksymalna kwota wypłaty [zł]
1 Stopień pogorszenia zdrowia (poziom uszkodzenia ciała) powstały w wyniku zdarzenia medycznego 60 60 000
2 Pogorszenie jakości życia Konieczność zapewnienia opieki osób trzecich 10 10 000
Utrata zdolności do pracy zarobkowej lub brak możliwości podjęcia lub kontynuowania nauki 5 5 000
3 Uciążliwość leczenia lub inna krzywda, pozostająca w związku ze zdarzeniem medycznym 25 25 000

Na wstępie należy zwrócić uwagę na fakt, że wielokrotnie sygnalizowany problem ustalenia dolnego limitu świadczenia nie został rozwiązany, a Ministerstwo Zdrowia skupiło się na ustaleniu maksymalnej kwoty wypłaty, która z pewnością będzie przez ubezpieczyciela i podmiot leczniczy zaniżana.

Treść § 3 Rozporządzenia wskazuje, że po przeanalizowaniu dokumentacji medycznej uzyskanej w trakcie postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, ubezpieczyciel lub podmiot leczniczy prowadzący szpital określa rodzaj i wysokość procentu uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta, w następujący sposób:

Grupa

Następstwa zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta, o których mowa w art. 67a ust. 1 ustawy

Rodzaj uszczerbku na zdrowiu w wyniku następstw zdarzenia medycznego

Maksymalna kwota świadczenia

A

związane wyłącznie z wydłużeniem czasu leczenia (bez istotnego zaburzenia funkcji narządów, organów lub układów)lub wynikające wyłącznie z następstw zdarzenia medycznego przemijające (czasowe) upośledzenie funkcji narządów, organów lub układów

brak stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu albo stwierdzony długotrwały (mogący ulec zmniejszeniu) uszczerbek na zdrowiu wynoszący mniej niż 10%

0% z 60 000 zł, czyli 0 zł

B

wynikające wyłącznie z następstw zdarzenia medycznego przemijające (czasowe) upośledzenie funkcji narządów, organów lub układów, w których nie jest możliwe wyznaczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu

długotrwały (mogący ulec zmniejszeniu) uszczerbek na zdrowiu wynoszący co najmniej 10%

do 50% z 60 000 zł, czyli do 30 000 zł

C

wynikająca wyłącznie z następstw zdarzenia medycznego trwała utrata funkcji narządu lub co najmniej częściowa utrata narządu z koniecznością prowadzenia terapii wspomagającej,

lub

upośledzenie funkcji narządów innych niż związane z organem, narządem lub układem leczonym lub co najmniej częściowa utrata tych organów, narządów lub układów

trwały uszczerbek na zdrowiu

do 100% z 60 000 zł, czyli do 60 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

15 + 16 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>