images

Szkody na polach – czyli co warto wiedzieć o sposobie postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłacie odszkodowań.

Jeżeli jesteś właścicielem lub posiadaczem gruntu, na którym powstała szkoda w uprawach i płodach rolnych, wyrządzona przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, masz prawo żądać oszacowania poniesionych szkód oraz wypłaty odszkodowania od dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Zgodnie z treścią § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. nr 45, poz. 272 z dnia 24 marca 2010r.), poszkodowany zgłasza szkodę w formie pisemnej osobie uprawnionej do przyjmowania w/w zgłoszeń, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód stwierdzonych w sadach, w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.

Oszacowania szkód (wstępnego, zwanego dalej „oględzinami”, ostatecznego oraz ponownego), dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, przy udziale poszkodowanego lub jego pełnomocnika, oraz na żądanie przynajmniej jednej ze stron, przedstawiciela właściwej terytorialnie izby rolniczej. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego ma obowiązek zawiadomić poszkodowanego o terminie oszacowania szkód nie później niż na 2 dni przed ich dokonaniem, a za porozumieniem stron w terminie krótszym.

Nieobecność zawiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania oszacowania szkód, o których mowa wyżej.

Z w/w czynności szacujący sporządzają protokół, który podpisują: szacujący, poszkodowany (lub jego pełnomocnik), oraz przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej, jeżeli uczestniczył w tej czynności.

W przypadku, gdy poszkodowany jest nieobecny lub odmawia podpisania protokołu, szacujący zamieszcza o tym informację w protokole, z podaniem przyczyny braku podpisu.

Poszkodowany może wnieść zastrzeżenia do protokołu, co ma istotne znaczenie w przypadku późniejszego kwestionowania przeprowadzania czynności oszacowania szkód oraz ogólnie dowodowej

Warto wiedzieć, że zgodnie z treścią § 3 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Środowiska, oględzin, tj. wstępnego oszacowania szkody, nie dokonuje się w przypadku szkód:

  1. w płodach rolnych;
  2. wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach;
  3. w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem uszkodzonej uprawy lub w jego trakcie.

Oględzin dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Podkreślić należy, że ostatecznemu szacowaniu podlegają, straty ilościowe i jakościowe powstałe w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia uprawy lub płodów rolnych. Ostatecznego szacowania szkody oraz ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy, a w przypadku uszkodzonego lub zniszczonego płodu rolnego – w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy poszkodowany jest obowiązany powiadomić szacującego w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

Ostatecznego zaś szacowania szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach dokonuje się w przypadku szkody wyrządzonej:

  1. poza okresem wegetacyjnym – przed rozpoczęciem wegetacji w kolejnym roku, w terminie umożliwiającym doprowadzenie uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego;
  2. w okresie wegetacyjnym – w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Pamiętać należy, że ustalenia rozmiaru szkody dokonuje się poprzez pomnożenie obszaru uprawy, która została uszkodzona, oraz procentu jej zniszczenia, a następnie pomnożenie tak uzyskanej powierzchni zredukowanej oraz plonu z 1 ha – w przypadku szkód w uprawach, a w przypadku szkód w płodach rolnych, poprzez ustalenie szacunkowej masy uszkodzonego płodu rolnego.

Wysokość odszkodowania ustala się, mnożąc rozmiar szkody przez cenę skupu danego artykułu rolnego, a w przypadku gdy nie jest prowadzony skup – cenę rynkową z dnia ostatecznego szacowania szkody, w rejonie powstania szkody. Wysokość odszkodowania pomniejsza się odpowiednio o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania.

Wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach ustala się na podstawie wartości utraconego plonu (masy zielonej lub siana) w danym sezonie wegetacyjnym oraz kosztów doprowadzenia uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego; koszty te wylicza się na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych oraz wartości rynkowej nasion niezbędnych do wysiania.

Nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania szkody wyklucza możliwość ponownego szacowania szkody w przypadku dalszego zwiększenia się szkody.

Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie trzydziestu dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody albo od dnia sporządzenia protokołu ponownego szacowania szkody, o ile ponowne szacowanie miało miejsce.

Podkreślić należy, że w przypadku gdy stronom nie uda się ustalić wysokości odszkodowania w drodze porozumienia, możliwe jest wystąpienie na drogę sądową z pozwem o zapłatę. Właściwy będzie sąd rejonowy – wydział cywilny, ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Warto wiedzieć, że na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 r. (Dz. U. nr 92, poz. 880 z dnia 30 kwietnia 2004r.), Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową:

1) żubry – w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym;

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × 3 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>