Miesięczne archiwum: Sierpień 2013

moz-screenshot

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

W dniu 17 czerwca 2013 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia  28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 675), zmieniająca między innymi wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Dodatkowy urlop macierzyński jest dłuższy o 2 tygodnie i wynosi do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 8 tygodni w przypadku urodzenia dwoje lub więcej dzieci.

Obecnie wymiar urlopu jest następujący:

- urodzenie 1 dziecka – łącznie do 52 tygodni: 20 tygodni urlopu podstawowego, 6 tygodni dodatkowego oraz do 26 tygodni urlopu rodzicielskiego;

- urodzenie 2 dzieci -  łącznie do 65 tygodni: 31 tygodni urlopu podstawowego, 8 tygodni dodatkowego oraz do 26 tygodni urlopu rodzicielskiego;

- urodzenie 3 dzieci -  łącznie do 67 tygodni: 33 tygodni urlopu podstawowego, 8 tygodni dodatkowego oraz do 26 tygodni urlopu rodzicielskiego;

- urodzenie 4 dzieci -  łącznie do 69 tygodni: 35 tygodni urlopu podstawowego, 8 tygodni dodatkowego oraz do 26 tygodni urlopu rodzicielskiego;

- urodzenie 5 i więcej dzieci -  łącznie do 71 tygodni: 37 tygodni urlopu podstawowego, 8 tygodni dodatkowego oraz do 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Pamiętać jednak należy, że przed przewidywaną datą porodu nie może przypadać więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Ważne jest, aby zachować termin na złożenie wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który nie może przekraczać 14 dni po porodzie i należy go złożyć w formie pisemnej.

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności.

więcej
21049854_s

Weszły w życie nowe zasady rozliczania i rozkładu czasu pracy

Dnia 23 sierpnia 2013 r. weszła w życie Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, która wprowadziła wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy z 4 do 12 miesięcy.

Co do zasady, na podstawie art. 129 Kodeksu pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. W każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca powinien przekazać pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

Ustawodawca wprowadził w art. 139 § 3 Kodeksu pracy zapis, że system przerywanego czasu pracy wprowadzany będzie w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

Jeżeli nie będzie możliwe uzgodnienie treści porozumienia, ze wszystkimi zakładowymi orga­nizacjami związkowymi, pracodawca uzgodni treść porozumienia z reprezentatywną organizacją związkową.

Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach pracy. Rozkład czasu pracy może przewidywać również przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu pracy. W w/w rozkładach czasu pracy, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu.

Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, lub u którego zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy, może zastosować system równoważnego czasu pracy (z możliwością wydłużenia okresu rozliczeniowego do max 3 miesięcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, oraz do 4 miesięcy w pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych) – po uprzednim zawiadomieniu właściwego okręgowego inspektora pracy.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy ustala się:

więcej