10427719_s

Odformalizowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia, kolejnym założeniem projektu nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Projekt nowelizacji z dnia 5 września 2013 r. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 oraz poz. 984), zakłada odformalizowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia.  

Zmiany znalazły się w definicji trybu negocjacji bez ogłoszenia, tj. treści przepisu art. 61 u.p.z.p., który miałby otrzymać następujące brzmienie: „Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert, z zastrzeżeniem art. 63a”.

Prawodawca przewidział w treści przepisu art. 63a u.p.z.p., że zamawiający po negocjacjach z wykonawcami zaproszonymi do negocjacji, może udzielić zamówienia wykonawcy, który zaproponował najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia, bez wzywania ich do składania ofert, o ile przewidział to w zaproszeniu do negocjacji. Nie będą miały wówczas zastosowania przepisy art. 36 ust. 1-3, art. 37, art. 38, art. 64 u.p.z.p. oraz przepisy Rozdziału 4 Działu II, natomiast przepisy art. 36 ust. 4 i 5 oraz 63 ust. 2 zastosujemy odpowiednio. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji określi zasady ich prowadzenia zapewniające zachowanie uczciwej konkurencji i porównywalność propozycji wykonawców. Zamawiający, po negocjacjach z poszczególnymi wykonawcami, zażąda potwierdzenia zaproponowanych przez nich w trakcie negocjacji warunków realizacji zamówienia, w szczególności przez złożenie podpisu pod protokołem z negocjacji.

Warto również dodać, że w projekcie nowelizacji pojawia się zmiana przepisu art. 63 ust. 3 u.p.z.p., który zakłada, że zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a nie jak było dotychczas 5, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2.

Zmiany dotyczące trybu negocjacji bez ogłoszenia będą miały pozytywny wpływ na zmniejszenie obciążeń administracyjnych zarówno po stronie zamawiających w związku z brakiem konieczności sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a po stronie potencjalnych wykonawców ze względu  na brak wymogu składania ofert, czytamy w uzasadnieniu projektu.

Uproszczona procedura ma wpłynąć na zmniejszenie presji na korzystanie z tego trybu, a także przyczynić się do zwiększenia efektywności działań administracji w takich sferach jak działalność badawczo-naukowa.

Jeżeli chodzi o dane statystyczne sprawa przedstawia się w sposób następujący, w 2012 roku zamówienia udzielone w trybie negocjacji bez ogłoszenia stanowiły 0,15% liczby i 2,34% wartości udzielonych zamówień. Średnia liczba ofert składanych w tym trybie to:

- w postępowaniu o wartości poniżej progów UE (na podstawie ogłoszeń w BZP) – 1,75 oferty na postępowanie,

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

one × one =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>