Miesięczne archiwum: Październik 2013

shutterstock_10584919_126221

WAŻNE UCHWAŁY SĄDU NAJWYŻSZEGO

III CZP 13/13

Skład 7 sędziów

Data orzeczenia: 18 września 2013 r.

​ 1. Czy sprzeczne z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 252 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej: "k.s.h.") oraz, odpowiednio, sprzeczne z ustawą uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy  spółki akcyjnej (art. 425 § 1 k.s.h.), są bezwzględnie nieważne, czy też należy przyjąć ich wzruszalność, orzekaną konstytutywnie przez sąd?

2. Czy uchwały zarządu oraz rady nadzorczej spółki akcyjnej, zaś w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zarządu oraz rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli taka została ustanowiona  zgodnie z art. 213 k.s.h., można zaskarżyć w drodze powództwa do sądu, a jeżeli tak, to czy podstawę prawną roszczenia stanowią odpowiednio art. 249-252 lub art. 422-425 k.s.h. per analogiam, czy też uchwały takie można zaskarżać wyłącznie na podstawie art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 § 1 lub 2 k.c.?

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2013 r.

1. ​ Wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej ma charakter konstytutywny.

2. Uchwały zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uchwały zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej podlegają zaskarżeniu w drodze powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c. w związku z art. 58 k.c.).

 

III CZP 47/13

Skład 3 sędziów

Data orzeczenia: 11 września 2013 r.

​ Czy wykreślenie spółki akcyjnej – dłużnika powoda – na podstawie art. 477 § 1 k.s.h. z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w czasie trwania postępowania o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, dokonanej przez tego dłużnika powoda z pozwanym, powoduje skutek w postaci wygaśnięcia wierzytelności powoda wobec dłużnika, a tym samym utratę przez powoda godnego ochrony interesu, stanowiącego jedną z przesłanek skargi paulińskiej (art. 527 i następne k.c.)?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2013 r.

​Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki akcyjnej będącej dłużnikiem nie wyłącza ochrony jej wierzycieli na podstawie art. 527 i nast. k.c.

 

więcej
14739564_s

Co z tą „Grypą”?

Niemalże każdego dnia zalewani jesteśmy falą reklamy produktów leczniczych. Nasilenie promocji leków zapobiegających lub zwalczających przeziębienie i grypę wzrasta zwłaszcza w okresie jesienno zimowym, kiedy nie chcemy stać się ofiarami szalejących wirusów. Czy można bezgranicznie wierzyć reklamom? Na wstępie warto odnieść się do definicji produktu leczniczego, wyrażonej w przepisie art. 1 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381 z późn. zm.).

Produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu, poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

A czym z kolei jest reklama produktów leczniczych? Otóż reklama produktów leczniczych, zgodnie z treścią art. 52 ust. 1 pr. farm. jest działalnością polegającą na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu:

• zwiększenie liczby przepisywanych recept,

• dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych.

Co do zasady, prócz funkcji informacyjnej, reklama produktów leczniczych ma nas zachęcić do spożywania medykamentów. Skoro już zakupiliśmy dany produkt, zapewne większość z nas życzyłaby sobie, aby był on skuteczny. Nawiązując do treści przepisu art. 55 ust. 2 pkt. 2 pr. farm., wskazać należy, że reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może zawierać treści, które zapewniają, że przyjmowanie produktu leczniczego gwarantuje właściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane lub że skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym.

Tym samym działania podmiotów biorących udział w wyścigu skuteczności swoich produktów, nie zawsze są zgodne z obowiązującym prawem. Główny Inspektorat Farmaceutyczny robi co może i nie pozostawia nas osamotnionych na placu boju, i tak np. w decyzji z dnia 8.05.2013 r. (sygn. akt. Gl F-P-R-450/50-2/JD/12), postanowił, że reklama produktów z linii Gripex, narusza przepis art. 55 ust. 2 pkt 2 Prawa farmaceutycznego, zgodnie z którym reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może zawierać treści, które zapewniają, że przyjmowanie produktu leczniczego gwarantuje właściwy skutek. Zawarte w każdym haśle reklamowym sformułowanie "skutecznie zwalcza" komunikuje odbiorcy reklamy, że produkty z linii Gripex są skuteczne w walce z objawami grypy i przeziębienia, po ich zastosowaniu ustąpią uciążliwe objawy przeziębienia i grypy. Należy podkreślić, że przywołane sformułowanie powtarza się w każdym haśle i jest sloganem reklamowym, czyli tą częścią reklamy, która charakteryzuje się większą silą przekazu niż pozostałe elementy. Właśnie ten przekaz: (każdy lek z linii Gripex) skutecznie zwalcza (objawy przeziębienia, grypy) narusza zasady reklamy wyrażone w Prawie Farmaceutycznym.

więcej