18619298_s

Postępowanie zabezpieczające w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Zgodnie z treścią przepisu art. 36 Prawa upadłościowego i naprawczego, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości złożył dłużnik, sąd z urzędu dokonuje zabezpieczenia majątku dłużnika. Jeżeli z wnioskiem o ogłoszenie upadłości wystąpił wierzyciel lub inny uprawniony, zabezpieczenia dokonuje się na jego żądanie. W przedmiocie zabezpieczenia sąd orzeka niezwłocznie. Na mocy przepisu art. 38 PUiN, sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Do podstawowych obowiązków nadzorcy sądowego należy kontrolowanie czynności dłużnika i jego przedsiębiorstwa oraz stwierdzenie, czy jego mienie w dostateczny sposób chronione jest przed utratą lub zniszczeniem.

Sąd może stosować  również inne sposoby zabezpieczenia, w tym także zabezpieczenie przez ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika, jeżeli zachodzi obawa, że dłużnik będzie ukrywał swój majątek lub w inny sposób działał na szkodę wierzycieli, a także gdy dłużnik nie wykonuje poleceń tymczasowego nadzorcy sądowego. Ustanawiając zabezpieczenie przez zarząd przymusowy, sąd w postanowieniu określi zakres i sposób wykonywania zarządu poprzez określenie składników majątkowych dłużnika, w stosunku do których ma być wykonywany zarząd. Sąd może ograniczyć zakres zarządu przymusowego do tylko niektórych składników majątkowych dłużnika.

Innym sposobem dokonania zabezpieczenia na majątku dłużnika jest zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych. Zawieszenie egzekucji odnosi ten skutek,  że egzekucja pozostaje na takim etapie, na jakim znajduje się w momencie wprowadzenia tego zabezpieczenia.

Postępowanie zabezpieczające służy przede wszystkim zabezpieczeniu majątku dłużnika przed wyzbywaniem się jego składników, co mogłoby uszczuplić majątek służący zaspokojeniu wierzycieli. Nie w każdym przypadku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości sąd wyda postanowienie o zabezpieczeniu. W sytuacji, gdy na podstawie złożonych dokumentów sąd stwierdzi, że wniosek o ogłoszenie upadłości będzie podlegał oddaleniu, nie będzie wszczynał postępowania zabezpieczającego.

Postanowienie co do sposobu zabezpieczenia podlega zaskarżeniu w drodze zażalenia, natomiast informacja o zawieszeniu prowadzonych przeciwko dłużnikowi egzekucji podlega ujawnieniu w KRS. W przypadku prawomocnego oddalenia albo odrzucenia wniosku o upadłość oraz w razie prawomocnego umorzenia postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości wszystkie zabezpieczenia upadają.

 

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

sixteen + seven =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>