19500302_s

Ogłoszenie upadłości a stosunki majątkowe małżeńskie upadłego.

Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o której mowa w art. 53 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.). Jeżeli  małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. W wyniku przekształcenia majątku wspólnego we wspólność w częściach ułamkowych następuje ustawowy podział majątku wspólnego. Majątek wspólny wchodzi do masy upadłości, a masa jest majątkiem upadłego. W wyniku ogłoszenia upadłości dochodzi zatem nie tylko do ustania wspólności ustawowej, ale również do swoistego podziału majątku małżonków.

Założenie, że majątek wspólny wchodzi do masy upadłości powoduje, iż małżonek upadłego może zgłosić do masy wierzytelność pieniężną z tytułu udziału w majątku wspólnym.

Istnienie między małżonkami umownego ustroju majątkowego rozdzielności majątkowej jest skuteczne w stosunku do masy upadłości, jeżeli umowa zawarta została co najmniej na dwa lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

W przypadku, gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte przez jednego z małżonków bez zgody drugiego, albo zobowiązanie nie wynika z czynności prawnej, albo chodzi o zobowiązanie zaciągnięte przed powstaniem wspólności lub dotyczące majątku osobistego jednego z małżonków, to wierzyciel małżonka, który zaciągnął zobowiązanie, może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw.

Po powstaniu rozdzielności majątkowej każdy z małżonków ponosi odpowiedzialność za zaciągnięte przez siebie zobowiązania swym majątkiem osobistym, w skład którego wchodzi także jego udział w majątku wspólnym.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej dokonane na podstawie orzeczenia sądu, jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wówczas, gdy nastąpiło w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

18 + 17 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>