19536498_s

Prawo dziecka do wychowania w rodzinie – Rezolucja (77) 33 w sprawie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Na gruncie prawa polskiego podstawowym aktem regulującym w sposób szczegółowy problematykę stosunków między rodzicami a dziećmi jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Konstytucja RP dopuszcza możliwość ingerencji w sferę władzy rodzicielskiej  w art. 48 ust. 2: „Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu (…)". Także Konwencja o Prawach Dziecka, akcentując autonomię  rodziny od wpływów zewnętrznych, dopuszcza możliwość ingerencji w rodzinie zmierzającej do zapobieżenia niekorzystnej dla dziecka sytuacji. W Rezolucji Rady Europy (77) 33 w sprawie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przyjętej przez Komitet Ministrów w dniu 3 listopada 1977 r. założono, że przygotowania mające na celu umieszczenie dziecka w placówce powinny się opierać na następujących zasadach:

 1. konieczności umieszczenia dziecka w placówce należy unikać tak długo, jak to tylko możliwe, stosując prewencyjne środki wsparcia wobec rodzin wedle ich specjalnych potrzeb i problemów,
 2. wniosek o umieszczenie dziecka w placówce powinien być potraktowany jako sygnał alarmowy świadczący o trudnej sytuacji  rodzinnej; tak samo starania by spełnić potrzeby dziecka powinny zawsze opierać się na zrozumieniu problemów jego rodziny, a działania na rzecz dziecka powinny być zawsze, co do zasady połączone z pomocą udzielaną rodzicom,
 3. działania dotyczące dziecka (włącznie z decyzją o pozostawieniu go w rodzinie lub umieszczeniu w placówce) powinny dążyć do spełnienia w największym możliwym stopniu  jego rozwijających się potrzeb emocjonalnych i dobra fizycznego, jak również do zapewnienia  wszelkiej profilaktycznej opieki medycznej, edukacyjnej lub innej niezbędnej do rozwiązania  jego ewentualnych problemów. Działania te powinny zapewniać, w największym możliwym stopniu i jeśli leży to w interesie dziecka:
 • utrzymanie kontaktów rodzinnych;
 • ciągłość opieki i więzi uczuciowej, z uwzględnieniem etapu rozwoju, na jakim znajduje się dziecko pod względem tworzenia związków emocjonalnych;
 • szacunek dla jego indywidualności;
 • odpowiednie środowisko kulturalne i społeczne, akceptowalne przez społeczeństwo;
 • integrację z lokalną społecznością, najlepiej tą samą, co społeczność rodziny;
 • dla nastolatków – szansę przyjęcia na siebie odpowiedzialności, aby osiągnąć niezależność i podejmować się ról, jakie pełnią dorośli;
 1. decyzje o umieszczeniu dziecka w instytucji powinny zwykle być podejmowane po skonsultowaniu się z multidyscyplinarnym zespołem; podobne konsultacje powinny być prowadzone przy każdej kontroli;
 2. należy opracować plan dla dziecka w oparciu o ocenę rodziny, samego dziecka i możliwych dostępnych rozwiązań, w świetle zamierzeń opisanych powyżej; Plan ten powinien obejmować w szczególności:
 • decyzję o najlepszej początkowej formie umieszczenia dziecka w placówce;
 • kontrolę sytuacji dziecka po okresie czasu, który może się różnić w zależności od wieku i okoliczności osobistych (okres ten będzie krótszy w przypadku małych dzieci), lecz który zwykle nie będzie przekraczał sześciu miesięcy, po których powinny odbyć się kolejne kontrole w regularnych odstępach czasu;
 1. należy unikać długoterminowego umieszczania bardzo małych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gdy to możliwe; tak więc, w świetle Europejskiej Konwencji o adopcji dzieci, należy ułatwiać adopcję i zachęcać do niej w jak największym stopniu.

Zważywszy na dobro dziecka, szczególną uwagę należy zwrócić na potrzebę promowania konsultacji i współpracy pomiędzy organami sektora opieki społecznej, służby zdrowia, edukacji i prawa, jak również zainteresowanych specjalistów.

W świetle powyższego, niewątpliwie zdziwienie budzą działania organów odpowiedzialnych za skierowanie i umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, zobaczcie sami:

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

13 − one =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>