16215321_s

Podwykonawstwo przy realizacji zamówień publicznych.

W dniu 9 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została ogłoszona ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, zwłaszcza zamówień na roboty budowlane.

W art. 2 pkt 9b ustawy – Prawo zamówień publicznych dodana zostanie definicja „umowy o podwykonawstwo”, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

Podstawowymi założeniami Ustawodawcy było uregulowanie kwestii podwykonawstwa w zamówieniach publicznych w zakresie zagwarantowania podwykonawcom i dalszym podwykonawcom pełnej i terminowej zapłaty należnego im wynagrodzenia, oraz wzmocnienie ochrony słusznych praw podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych.

Zmiany mają służyć:

  1. poprawieniu jakości w zamówieniach publicznych poprzez wybór wykonawców mających odpowiedni potencjał (w szczególności podwykonawczy),
  2. wzmocnieniu bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych,
  3. ograniczeniu ryzyka pojawiania się sporów na linii zamawiający – wykonawca – podwykonawca – dalszy podwykonawca na etapie realizacji zamówień publicznych.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa w sposób niekompletny i niewystarczający regulują kwestie związane z wykonywaniem umów w sprawie zamówienia publicznego. Ma to znaczenie w związku z występującymi przypadkami nieuregulowania lub nieterminowego uregulowania należności za świadczenia wykonane przez podmioty będące podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Rozwiązania przewidziane w ustawie przyczynią się zwłaszcza do wzmocnienia mechanizmów nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zamówień publicznych oraz będą miały wpływ na zapewnienie sprawnego i niezakłóconego wykonywania zamówień publicznych, a także udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji zamówień publicznych.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

five × three =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>