19331310_s

Kiedy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wszcząć kontrolę doraźną?

Zgodnie z treścią art. 165 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Prezes Urzędu może wszcząć kontrolę doraźną z urzędu lub na wniosek w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik. Ponadto, Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju oraz w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji wynika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.

Wskazać zatem należy, że Ustawa przewiduje fakultatywne wszczęcie kontroli z urzędu lub na wniosek oraz obligatoryjne wszczęcie kontroli na wniosek instytucji zarządzającej. W każdym z w/w przypadków konieczne jest przedstawienie dokumentów wskazujących na uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, które mogło mieć wpływ na wynik tego postępowania.

 

Podkreślić zatem należy, że w świetle przepisu art 165 Pr. Zam. Pub. niedopuszczalne jest wszczęcie kontroli doraźnej, jeżeli z treści wniosku lub z uzyskanych przez UZP informacji nie wynika uzasadnione przypuszczenie naruszenia przepisów przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Słusznie jednak wskazał Jerzy Pieróg „Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, 2013”, że: „nie można uznać za niecelowe składanie wniosków o kontrolę w przypadku nieposiadania odpowiednich dowodów, przynajmniej uprawdopodabniających możliwość naruszenia prawa przez zamawiającego. Prezes UZP, po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa, może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, które powinno dostarczyć dowody uzasadniające przypuszczenie naruszenia prawa. Brak takich dowodów oznacza odmowę wszczęcia kontroli. Natomiast powzięcie uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu doszło do naruszenia prawa, nie stanowi jeszcze podstawy do wszczęcia kontroli. Tę można bowiem wszcząć tylko wtedy, gdy naruszenie ustawy mogło mieć wpływ na wynik postępowania.”

Wszczęcie kontroli doraźnej może nastąpić nie później niż w terminie 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Kontrola może zatem odbyć się na każdym etapie postępowania, począwszy od momentu wszczęcia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trakcie takiego postępowania, zarówno przed otwarciem oferty, jak również po nim, a także po zakończeniu postępowania i podpisaniu umowy.

 

Prezes Urzędu informuje wnioskodawcę o wszczęciu kontroli doraźnej albo o odmowie wszczęcia kontroli doraźnej, podając uzasadnienie wskazujące na brak okoliczności uzasadniających wszczęcie kontroli. Wynika zatem z tego obowiązek Prezesa Urzędu do poinformowania podmiotu zainteresowanego przeprowadzeniem kontroli o sposobie rozpatrzenia wniosku, a także uzasadnienia odmowy wszczęcia kontroli doraźnej.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twenty + fifteen =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>