21618243_s

Wykluczenie wykonawcy składającego nieprawdziwe informacje co do posiadanej wiedzy i doświadczenia.

W praktyce zamówień publicznych często pojawia się problem dotyczący możliwości wykluczenia wykonawcy składającego nieprawdziwe informacje co do posiadanej wiedzy i doświadczenia. Przedsiębiorcy nie do końca zdają sobie sprawę z wagi składanych przez nich oświadczeń woli i wiedzy. Pojawia się wówczas pytanie, kiedy z taką nieprawdziwą informacją co do posiadanej wiedzy i doświadczenia będziemy mieć do czynienia.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 22 lipca 2013 r. (KIO 1649/13)1 orzekła, że przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wymaga uzyskania ponad wszelką wątpliwość pewności, że wykonawca podał nieprawdziwe informacje. Jest to szczególna przesłanka, wymagająca każdorazowo jednoznacznego przesądzenia nieprawdziwości zawartych w ofercie wykonawcy twierdzeń o rzeczywistości. Ustalenie, czy też potwierdzenie nieprawdziwości informacji musi mieć zatem charakter definitywnego i kategorycznego, nie pozostawiającego żadnych wątpliwości stwierdzenia.

Nieprawdziwą jest informacja, która przedstawia odmienny stan od istniejącego w rzeczywistości. Przesłanka nieprawdziwości informacji, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ZamPublU zachodzi wówczas, gdy złożone przez Wykonawcę informacje nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistym (obiektywnym) stanie faktycznym ustalonym w sposób pewny, tj., niebudzący żadnych wątpliwości (wyr. KIO z 22 lutego 2012 r., KIO 267/12).

Weryfikacja zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia dokonywana jest na podstawie przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i przez niego szczegółowo określonych oraz dokumentów warunkujących zgodność treści oferty z treścią SIWZ. Ocena dokumentów następuje w oparciu o zamieszczony w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków. Aby skutek w postaci skutecznej weryfikacji wykonawców mógł zostać osiągnięty „wymagania” stawiane wykonawcom muszą być skonkretyzowane (za wyrokiem z dnia 7 lipca 2008 r. Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt V Ca 984/08). Oczywistym jest również fakt, że to na wykonawcy ubiegającym się o zamówienie publiczne ciąży obowiązek wykazania, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta zgodna jest z wymogami określonymi SIWZ.

Wykonawca decydując się na udział w danym postępowaniu przetargowym, składa wraz z ofertą informacje będące oświadczeniami wiedzy w sposób celowy. Podanie takiej, czy innej informacji powinno być rozpatrywane w kategorii starannego działania profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego. Wykonawcy winni wykazać wysoką staranność przejawiającą się zawodowym charakterem ich działalności, co przemawia za wymaganiem od nich dokładnego zapoznania się z dokumentami postępowania, ewentualnego zadawania zapytań wobec niejednoznacznego brzmienia postanowień specyfikacji.

Jak dalej wskazuje Izba, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ZamPublU uznać można, że możliwe jest wykluczenie Wykonawcy z postępowania w sytuacji łącznego spełnienia przez niego dwóch przesłanek, tzn. złożenia nieprawdziwych informacji oraz okoliczności, iż informacje te mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania. Powyższy pogląd znalazł odzwierciedlenie również w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1226/10 – dla stwierdzenia złożenia nieprawdziwych informacji istotnym jest, czy miały one realny i rzeczywisty wpływ na wynik postępowania.

Wskazać zatem należy, że tylko w określonych oraz uzasadnionych przypadkach może nastąpić wykluczenie wykonawcy składającego nieprawdziwe informacje co do posiadanej wiedzy i doświadczenia.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

seven + 13 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>