Miesięczne archiwum: Sierpień 2014

25700217_s

Zakaz prowadzenia reklamy apteki w formie programu lojalnościowego

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej NSA) w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2014 r. wydał wyrok, oddalający skargę złożoną wobec wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2013 r.,( VI SA/Wa 2463/12 – Wyrok WSA w Warszawie), którym Sąd utrzymał w mocy decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki w formie programu lojalnościowego – „Program Opieki Farmaceutycznej”.

Rozstrzygnięcie NSA, dotyczyło interpretacji, art. 94a Prawa Farmaceutycznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.), dalej Pr Farm., zgodnie z którym:

1. Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.

1a. Zabroniona jest reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

Główny Inspektor Farmaceutyczny od dawna zajmował stanowisko wyrażone w powyższym wyroku NSA, w zakresie uznania, iż organizowanie i prowadzenie przez apteki ogólnodostępne programów lojalnościowych stanowi naruszanie zakazu reklamy aptek, zawartego w art. 94a ust. 1 Pr. Farm.

Podczas ogłaszania ustnych motywów wyroku Sąd Administracyjny stwierdził, że treść art. 94a ust. 1 jest jasna i nie budzi wątpliwości interpretacyjnych oraz, że nie widzi potrzeby skierowania do Trybunału Konstytucyjnego zapytania o zgodność powyższego przepisu z Konstytucją (choć wniosek taki został zawarty w skardze kasacyjnej). Tym samym Sąd jednoznacznie określił, że za reklamę należy uznać wszelkie działania, które mają na celu zachęcenie klientów do skorzystania z usług konkretnej apteki, a jedną z form reklamy jest właśnie organizowanie w aptece programu lojalnościowego. Zdaniem Sądu jednym z celów programu jest przyciągnięcie nowych klientów i zachowanie „starych” co należy uznać za element reklamy.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że stroną postępowania był podmiot, który nie prowadzi apteki ale zajmuje się organizowaniem programów w aptekach. Zatem wyrok NSA z dnia 27.08.2014r., potwierdził, że nakaz zaprzestania prowadzenia reklamy może być skierowany nie tylko wobec podmiotu prowadzącego aptekę, ale do każdego, kto prowadzi reklamę apteki i tym samym narusza zakaz określony w art. 94a ust. 1 Pr. Farm.

Poniżej prezentuję sentencję wyroku NSA z dnia 27.08.2014r., w sprawie II GSK 1000/13:

więcej