44432110_s

Reklama Aptek, sprawa „potykacza”.

Pewna spółka prowadząca aptekę została ukarana decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dalej GIF) karą pieniężną w kwocie 10.000 złotych. Kara pieniężna wynikała z naruszenia przez aptekę art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1381 z póź. zm.) – dalej PrFarm. Naruszenie powyższego przepisu polegało na umieszczeniu w izbie ekspedycyjnej w/w apteki tzw. potykacza z plakatem o treści: "Mamy TAŃSZE odpowiedniki drogich leków" (przy czym słowo "tańsze" napisano dużo większą czcionką niż pozostały tekst).

 Przypomnijmy, że art. 94a ust. 1 PrFarm stanowi, że zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Ponadto GIF, jako podstawę materialnoprawną wskazał art. 112 ust. 3 i art. 115 pkt 4 w zw. z art. 94a ust. 1 oraz art. 129b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zm.) oraz art. 44 ustawy z dnia 12 maja 2012 r. – o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. nr 122, poz. 696) – dalej u.r.l.

Główną linią obrony w/w podmiotu było wypełnianie obowiązku ustawowego związanego z treścią art. 43 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 44 ust. 1 u.r.l. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 5 u.r.l apteka w celu wykonania świadczeń objętych umową na realizację recept ma obowiązek zamieścić w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, informację o zawarciu umowy na realizację recept oraz informację, o której mowa w art. 44 ust. 1. Nadto, osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku (art. 44 ust. 1 u.r.l).

 Ostatecznie sporem zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej WSA) w Warszawie, który w dniu 21.07.2015 r. oddalił skargę apteki na decyzję GIF.

Jak podkreślił WIF w art. 94a ust. 1 PrFarm., zabroniona jest reklama działalności aptek lub punktów aptecznych skierowana do publicznej wiadomości, która w sposób bezpośredni odnosi się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych umieszczonych na wykazach leków refundowanych, lub produktów leczniczych lub wyrobów medycznych o nazwie identycznej z nazwą produktów leczniczych lub wyrobów medycznych umieszczonych na tych wykazach. Wyrażano stanowisko, że reklamą jest działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług w danej aptece.

Reklamą działalności apteki będzie więc zamiar przyciągnięcia potencjalnych klientów do dokonania zakupu towarów sprzedawanych w aptece – niezależnie od form i metod jej prowadzenia oraz użytych do jej realizacji środków – jeśli jej celem jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych lub wyrobów. Dodatkowo WSA w Warszawie odniósł się do wyroku Sądu Najwyższego (dalej SN) z dnia 2 października 2007 r., sygn. akt II CSK 289/07, LEX nr 341805, w którym SN wyjaśnił, że: "reklama oznacza każde przedstawienie (wypowiedź) w jakiejkolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów, dokonane w celu wspierania zbytu towarów lub usług. Powszechnie przyjmuje się, że reklamą są wszelkie formy przekazu, w tym także takie, które nie zawierając w sobie elementów ocennych ani zachęcających do zakupu, mogą jednak zostać przyjęte przez ich odbiorców jako zachęta do kupna. (…) Przy rozróżnieniu informacji od reklamy trzeba mieć na względzie, że podstawowym wyznacznikiem przekazu reklamowego jest nie tylko mniej lub bardziej wyraźna zachęta do kupna towaru, ale i faktyczne intencje podmiotu dokonującego przekazu oraz odbiór przekazu przez podmioty, do których jest kierowany".

Sąd podkreślił również, że konstrukcja plakatu w rzeczywistości sprawia, że w odbiorze konsumenta, do którego jest adresowany, nie zostaje on odczytany jako oficjalny komunikat urzędowy dotyczący obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy, a jest odbierany jako przekaz reklamowy, zawierający wskazane hasło. Po drugie, znamienne jest stanowisko organów (WIF, GIF), że skarżąca tworząc ów plakat wykorzystała dodatkowo m. in. tzw. efekt złudzenia optycznego, powiększając wyraz "TAŃSZE". Organ przyjął, że dla potencjalnego klienta z odległości widoczny był przede wszystkim komunikat "TAŃSZE" i stanowił on wyraźną i bezpośrednią zachętę skierowaną do pacjenta, aby wejść do tej właśnie apteki i skorzystać z jej usług, gdyż apteka ta jest apteką tańszą w stosunku do innych aptek.

Ważnym jest także fakt, że Sąd orzekający zaznaczył, iż bez znaczenia jest miejsce umieszczenia takiej reklamy – w izbie ekspedycyjnej apteki – skoro hasło jest dostrzegalne na zewnątrz apteki i może wywierać wpływ na potencjalnego klienta przechodzącego obok apteki. Nieskuteczny pozostał zarzut skarżącej, że na owych potykaczach została umieszczona wzmianka o obowiązujących przepisach prawa skoro wzmianka ta nie była dostatecznie widoczna.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na jakie okoliczności powołał się WIF uzasadniając wysokość nałożonej kary pieniężnej. WIF zaznaczył, że przedsiębiorca winien znać przepisy Prawa Farmaceutycznego, w szczególności art. 94a ust. 1, wskazał okres naruszenia przez daną aptekę zakazu oraz fakt, że apteka uprzednio naruszyła zakaz reklamy. Zaznaczono nadto, że kara ma charakter prewencyjny. Jako okoliczność łagodzącą wskazano natomiast, że naruszenie dotyczyło jedynie jednej apteki.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eleven − 7 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>